Logo

صفحه اصلي > یادداشت > شعار سال و انتظار تحول

شعار سال و انتظار تحول


3 فروردین 1400. نويسنده: monshi
شعار سال و انتظار تحول

نوروز و انتظار زيباترين تحول ها بیانگر این است که انتظار به معني چشم به راه بودن و اميدواري به آينده اي زيباست؛

آينده اي نويد بخش و سعادت آفرين، برای رسیدن به نیکوترین حال ها می بایستی هر سال نسبت به گذشته رشد مستمر داشته و در مسیر بهبود مداوم گام برداشت. در این راستا مقام معظم رهبری شعار سال را «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» قرار دادند. شعار امسال در مفهوم خود چند نکته دارد. نخست اینکه در رونق تولید به آنچه باید اتفاق می افتاد، انجام نشده است. دوم اینکه پشتیبانی لازم با هماهنگی و هم افزایی کلیه بخش ها برای مهیا نمودن زمینه شکل گیری رونق و رسیدن به بهره وری بعمل نیامده است. سوم اینکه نه تنها رونق و پشتیبانی از آن در مسیر بهبود مستمر نبوده بلکه موانعی نیز وجود داشته یا بوجود آمده است.
پشتیبانی ها در مسیر اقدامات عملی و رفع موانع در یک برونداد سیستماتیک قرار دارد، که برآیندی از تغییر در ساختارها، بازاندیشی و بازآفرینی در نیروی انسانی، برنامه ریزی با رویکرد استراتژیک، اعتقاد و ایمان به تحول و رسیدن به اهداف مشترک، بصیرت و کار گروهی مشترک، تکیه برتوان داخلی و ظرفیت های مادی و معنوی موجود در غلبه بر تهدیدات و استفاده کارآمد و موثر از فرصت ها است.
برای جامه عمل پوشاندن به این مهم با در نظر گرفتن آنچه که در جهان امروز حائز ارزش است، مشخص کردن مسير حرکت از روی علم و آگاهی و شناخت موانع و پستی و بلندی ها و از همه مهمتر آگاهی از توانمندی ها و نقاط ضعف خود و احاطه کامل به محيط پيرامون است که اين مهم به دست نمی آيد مگر با مطالعه و پژوهش دقيق علمی و بهره گيری از دانش موجود در مراکز علمی و دانشگاهی، در هر جامعه ای سیر تحولات اجتماعی، و فرهنگی بی تردید همواره تحت تاثیر حوزه علم و جامعه دانشگاهی بوده است، نقش دانشگاه ها نه تنها همواره پشتیبان و تقویت کننده فرهنگ جامعه بلکه به عنوان مرجعی برای پاسخگویی به نیازهای جوامع در سیر طبیعی توسعه آنها نقش تعیین کننده داشته است. همچنین در روند جهانی شدن و ارتباط متقابل اقتصاد با فناوری تبدیل نوآوری فناورانه به مولفه اساسی رقابت پذیری صنعتی و قدرت اقتصادی - اجتماعی، انتظارات جامعه از نظام علم و فناوری افزایش یافته است.
لذا نظام اموزش عالی علمی کاربردی یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور برای توسعه نظام یافته و هدفمند دانش، مهارت، فناوری، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. در نتیجه به جهت تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نیازمند تحول، در ابعاد ساختاري، مديريتي، کمیت و کیفیت آموزش، ضوابط و مقررات، سرمایه ها، فناوری و تکنولوژی، فرهنگ حاكم بر دانشگاه و نيز زيرساخت هاي مورد نياز است. و لازم است خود را متحول ساخته و با توجه به شرايط بومي خودمان زمينه را براي ايفاي كاركردهاي جديدتر فراهم سازد.
دکتر عباس محمدی


بازگشت