25 مهر 1400
شماره خبر: 257677

«خطایی» که نباید به پایِ همه نوشته شود!

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشتمسئولیت ها امانت هایِ الهی هستند و افرادی که عهده دار عناوین «ریاست» و «مدیریت» می شوند باید پاسدارِ اعتمادی باشند که به آنها می شود،
وقتی این #اعتماد در نهادی مردمی همچون شورای اسلامی شهر صورت می پذیرد، مسئولیت را صدچندان می نماید، به ویژه در #دورهششم که مزین به انقلابی گری، جوان گرایی و حضور فرزندانِ شهداء و روحانیت گردیده و امیدهای تازه ای را در جامعه ایجاد کرده است، گرچه تخلف و اشتباهِ یک فرد را نمی توان به پای همه مجموعه نوشت لکن نمی توان به سادگی از کنار آن نیز گذشت، امروز ما شرمنده مردم شده ایم و وظیفه عذرخواهی داریم و در برابر افکار عمومی دست تسلیم هم بالا برده ایم لکن باید به عرض مردم شریف برسانم که قول و قرارِ ما برای قرار گرفتن در ذیلِ لیستی واحد حرکت در مسیر امام و رهبری و خدمتی مبتنی بر پاکدستی و سلامت و صداقت بوده نه انحراف به سمت سوء استفاده از #بیتالمال و امکانات شهری و این خطا را نباید به پایِ همه نوشت؛ والله اعلم

‏ #عمار_ایزدیار
#فرزند و #خادمِ مردم شریف و شهیدپرور کرج