9 اسفند 1399
شماره خبر: 250549

" زمین بازی را اشتباه نگیریم گل به خودی ممنوع ! "

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

" زمین بازی را اشتباه نگیریم گل به خودی ممنوع ! "

شروع فصل رویش در بهار و همزمانی آن با پایان زمستان همواره با آغاز سفر گروهی پرندگان مهاجر و کوچ آنها از نقطه‌ای به نقطه ی دیگر است .
اما نکته بسیار مهم که در نوشتار " پرواز بوفالوها " شاید خوانده باشیم ، عدم تغییر در هدف حرکت است. حرکت مستمر در راستای بهبود فضای کسب و کار که یکی از مولفه های اصلی جنگ اقتصادی است ، نیازمند رویکردی " ثبات محور" است ؛ به این معنی که با تغییر دولت‌ها ، نباید سیاست های کلی که بر مبنای این دیدگاه تالیف و در حال اجرا می باشد ، متوقف و یا به طور کلی دستخوش تغییر واقع شود .تغییر در شیوه ی اجرا ، با تغییر در اهداف و رویکردهای مبنایی متفاوت است . پذیرش شرایط جنگ و چیدمان تجهیزات و منابع نباید در نتیجه اصلی جنگ که کاهش تلفات و افزایش فتوحات است ، تغییرات جدی ایجاد نماید. متاسفانه در این سال‌های پس از جنگ تحمیلی " سایه تحریم و جنگ اقتصادی " همواره همراه مردم و مسئولین نظام بوده است و آنچه از شواهد پیداست این است که " نظام سلطه تا زمانی که نیاز داشته باشد ، از اهرم ایران جهت دستیابی به منافع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودش استفاده خواهد نمود " و این زمان پایانی نخواهد داشت .با این نگاه در دو حوزه اساسی نیازمند تغییر تاکتیک در روش رویارویی با متخاصمین " چه غرب و چه شرق " هستیم :
1. نگاه به توانمندی های داخلی و تقویت آنها و " عدم رسانه‌ای نمودن آن " به جهت صیانت از آن ها به عنوان ذخائر استراتژیک در همه حوزه هائی که می‌توانند از سوی " منفعت طلبان غرب و شرق " مورد هجوم واقع شوند که بخشی از آن در حوزه ی اقتصادی (مانند ارز ، نفت ، معدن ، صنعت و دانش و ...) ، اجتماعی و انسانی در حال حاضر دارای ارزش بالایی هستند .
2. جنگ در میدانی خارج از عرصه هایی که ممکن است به کشور و ملت آسیب وارد نماید و کشاندن میدان رقابت و مبارزه به درون مرزهای متخاصم در حوزه های بیان شده در بالا ، یعنی کشاندن میدان جنگ اقتصادی و اجتماعی به نحوی که هزینه‌های درگیری ایجاد شده برای متخاصمین و تیم های همراهی کننده با آنان در بلندمدت بتوانند به عنوان چالشی برای کاهش اینگونه تصمیمات برای آنان ، نتیجه بخش باشد.
علی ایحال به نظر می رسد " روسیه و چین " و " آمریکا و غرب " بر سرِ بازی در زمین ایران و کسب منافع از " قیمت نفت و حامل‌های انرژی " و " دوشیدن همسایگان ما " همچنان توافق نظر دارند ، اما هوشمندی مجلس و دولت در قرار نگرفتن در دام " بازی فریب " آنان در این برهه تاریخی می‌تواند کمک شایان ذکری به " خروج میدان بازی از زمین هسته‌ای در ایران " تا استقرار " دولت جوان حزب اللهی " نماید.
میثم نیک نژادی