ویژه نامه گرمدره بهمن ماه سال هزار و چهارصد ضمیمه شماره 1850منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. هفته نامه دوست من را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر تهیه کنید.