تعرفه عوارض شهرداری آساراسال 1400ضمیمه شماره 1601روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید.
تعرفه عوارض شهرداری آسارامنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری آسارامنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری آسارامنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری آسارامنتشر شد