تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرسال 1400ضمیمه شماره 1601روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید.
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری محمدشهرمنتشر شد
[thumb]http://www.p-sepidar.ir/uploads/posts/2021-03/1615298145_8.jpg[/thumb
]