تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد سال 1400ضمیمه شماره 1601روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید.
تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد منتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد منتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد منتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد منتشر شد