تعرفه عوارض شهرداری طالقان سال 1400ضمیمه شماره 1601روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید.
تعرفه عوارض شهرداری طالقان منتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری طالقان منتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری طالقان منتشر شد
تعرفه عوارض شهرداری طالقان منتشر شد