19 مهر 1400
شماره خبر: 257354

برداشت برنج به روش سنتی در پارک ایران کوچک

سپیدار‌آنلاین: گروه گزارش تصویری

به منظور نمایش فرهنگ شمال کشور، بخشی از محوطه پارک ایران کوچک که به کشت شالی اختصاص یافته برای دومین سال محصول داده و شلتوک برنج از مزارع این پارک برداشت می شود.