4 آبان 1400
شماره خبر: 258035

بورس، کوره پول سوزی و لبریز صبرِ ایوب سهامداران خُرد...

سپیدار‌آنلاین: گروه تنور داغبورسِ تهران، مرزعه ای پُرثمر در سالِ ۹۸ و نیمه نخستِ ۱۳۹۹، سهامداران اما میلیونها ایرانی از اهالی دوردست ترین روستاها گرفته تا پایتخت نشینان. جایگاهِ حقوقی دعوت کننده مردم به بازار سرمایه دیگر جایی برای تحقیق و تردید باقی نگذاشته بود.
رنج کشیدگانِ دوره #تحریم و ناکارآمدی دولت برای جبرانِ عقب ماندگی ها از تگرگِ بی سابقه گرانی و تورم از هر روزنه ای برای تامینِ وجه جهت خرید #سهام بهره می جستند؛ از نقدینگی عاریه ای گرفته تا حراجِ خانه و خودرو و اثاثیهِ منزل!
روزهای آفتابی بورس از شهریورِ سال گذشته رو به هوای ابری و مه آلود گذاشت و بازارِ گاوی، رنگِ خون به خود گرفت اما آن مرد خنده رو حتی خم به ابرو نیاورد و توپ را به زمین مردم انداخت که سود و ضرر خاصیتِ بازار سرمایه است و #سهامداران باید صبوری کنند، صبری که البته تاوانِ آن سیاه بختی و ورشکستگی میلیونها ایرانی بود که برخی از آنها پولِ خرید جهیزیه، شهریه دانشگاه، ودیعه اجاره خانه، تسهیلات بانکی و... را به امیدِ سودآوری و چرخیدنِ چرخ هایِ مُستهلک شده زندگی صرف خریداری سهام های بزک کرده نموده بودند غافل از آنکه بورس سرابی از ثروتمند شدن بیش نبود!
گرچه #دولت جدید برای بازگشتِ آرامش و مهاجرت دوباره پول های سرگردان به تالار شیشه ای بورس تلاش هایی داشته و اندک توفیقی نیز حاصل شده اما واقعیت آن است که قامت های خم شده زیان دیدگان که چنانچه آنها را «مالباختگانِ دعوتی بی پایه و اساس» و اعتمادکنندگانِ به وعده های پوشالی دولتمردان سالهایِ بنفش بنامیم، پسندیده تر است، به آسانی دوباره راست نمی شود و باید به آقایِ #روحانی برای تدبیر و امیدی که به ارمغان آورده بود، هزار الله اکبر و هزار خداقوت گفت!!!نگارنده که خود از جماعتِ آسیب دیدگانِ روحی و مالی بورس است، به نمایندگی از سایر همدردان از دولت و مجلس و قوه قضائیه انقلابی استدعایِ رسیدگی ویژه و عاجل به موضوعات گذشته و جاری #بورس را داریم که اولاً برهم زنندگان آرامش بازار سرمایه محاکمه و مجازات شوند و همچنین با بازگشت رونق و روزهایِ سبزپوشی به این بازار، بخشی از زیانِ هنگفت #ملت جبران گردد، ضررهایی که صدها کانونِ گرم خانوادگی را ویران نمود و با ربودن لبخند از چهرهِ ده ها و صدها هزار نفر، آنها را غرق در اندوه و ناراحتی ساخت.

مرنتضی اکبری