25 آبان 1394
شماره خبر: 152903

حرفه ای آموزی انقلابی در کارآفرینی

سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی

حرفه ای آموزی انقلابی در کارآفرینی


استاندار البرز در دیدار سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی، بر ضرورت حرفه آموزی فارغ التحصیلان به جای مدرک گرایی صِرف تأکیدکرد.
سیدحمیدطهائی در دیدار مشترک با محمد اخباری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را افراد جویای کار تشکیل می دهند گفت: ایجاد تناسب بین رشته های علمی و بازار کار باید در مراکز دانشگاهی بنا نهاده شود و دانشگاه ها بخشی از رسالت امنیت شغلی درشته های تحصیلی را فراهم نمایند تا انقلابی در کارآفرینی رقم زده شود. وی با بیان اینکه مدرک گرایی و تصور پشت میزنشینی باید تغییر پیدا کند، افزود: صِرف داشتن مدارک عالی علمی، دلیل بر سواد وآگاهی نیست و متأسفانه ارتقاء دانش و کسب علم جای خود را به ماراتن دریافت مدارک علمی داده است. طهائی با تأکید برضرورت تغییر در باور پشت میز نشینی فارغ التحصیلان دانشگاهی تصریح کرد: فارغ التحصیل باید صاحب طرح و ایده برای کارآفرینی باشد و در کنار کسب مدرک، فن و اصولحرفه ای کار را نیز آموخته باشد. وی اصل اقتصاد آموزشعالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بررسی بازار کار و نیاز به رشته های تحصیلی موجوداز جمله سیاست هایی است که دانشگاه ها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. طهائی با بیان اینکه هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که به حرفه آموزی نیازی ندارد، گفت: بروز رسانی علوم درهر موقعیت و جایگاهی از اصول اساسی برای پیشرفت در کارها است. وی توسعه مراکز فنی وحرفه ای در جای جای استان را سبب ساز افزایش سطح مهارتها و رفع بخشی از موانعکاریابی قلمداد کرد.