28 آبان 1397
شماره خبر: 205158

شنیده شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

شنیده شده رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته دولت بر روی گزینه فرهادی در حال بررسی است که وی به البرز بیاید یا به خراسان شمالی برود. محمدجواد کولیوند اظهار داشت: طلایی‌نیک گزینه ما برای استانداری البرز بود که برای استان دیگری نهایی شد.

شنیده شد