9 شهریور 1395
شماره خبر: 169333

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

بیمه سلامت استان البزر بیش از 610 میلیارد ریال به مراکز درمانی به ویژه بیمارستان ها و موسسات بدهی دارد دکتر سعید جوانشیر مدیر کل بیمه سلامت البرز با تائید این مطلب گفته؛ این بدهی طلبی است که سازمان بیمه از دولت دارد و درواقع ما از دولت طلبکار و به بیمارستانها و موسسات بدهکار هستیم.

شنیده شده