6 شهریور 1395
شماره خبر: 169111

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

شنیده شده: شترهای نظرآباد که مدتی است سر زبانها افتاده است مقرر شده آنها را در مراتع فتح آباد چول قشقلاق نگهداری و هزینه های آن از طریق اخذ خسارات تامین شود.

شنیده شده