2 شهریور 1395
شماره خبر: 168919

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

رستمی رییس بازرسی اتاق اصناف البرز گفته ؛ تولید و عرضه پوشاک نامتعارف و ضد فرهنگی را شاهد هستیم که ضمن برخورد لازم است خانوادها نیز دقت و توجه داشته باشند چرا که آسیب هااول به خانوادها لطمه می زند.

شنیده شده