2 شهریور 1395
شماره خبر: 168906

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

ناصر خاکی شهردار محمد شهر در خصوص تخریب و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز گفته ؛ تخریب واحد های غیر مجاز که به صورت غیر اصولی و بدون رعایت قوانین و مقرارت ساخته شده در راستای احقاق حقوق مردم انجام داده ایم و برخورد با متخلفین نیز دارای راهکارهای قانونی است .

شنیده شده