16 آذر 1400
شماره خبر: 260204

ضایعاتی های غیر مجاز چهارباغ تعطیل خواهندشد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریشهردار چهارباغ گفت:درراستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی، مراکز غیر مجاز خرید وفروش ضایعات در سطح شهر و نواحی تعطیل خواهند شد.
مهندس قربانی افزود:مراکز غیر مجاز خرید و فروش ضایعات با ایجادشغل کاذب و مخدوش کردن سیمای شهری،آسیب زیست محیطی برای شهر و شهروندان به وجود می آورند.
این مقام مسوول تصریح کرد: وجود گسترده ضایعاتی های غیر مجاز باعث ایجاد نارضایتی در شهر و افزایش بار روانی منفی در جامعه شده و مدیریت شهری در راستای توجه به نارضایتی شهروندان، برخورد قانونی با این مراکز را در دستور کار قرار داده است.شهردارچهارباغ گفت:در برخی از ضایعاتی های غیر مجاز ناهنجاری های اجتماعی و خریدو فروش مال غیر رخ می دهدو وظیفه مدیریت شهری است برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نسبت به برخورد قانونی بااین مراکز اقدام نماید.مهندس قریانی تاکید کرد: هماهنگی های لازم با دستگاه های قضایی وانتظامی انجام شده و به زودی ضایعاتی های غیرمجازدر سطح شهر چهارباغ اعمال قانون خواهند شد