13 آذر 1400
شماره خبر: 260051

ضرورت انجام پروژه های کلکتور آب های سطحی

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر کرج بر ضرورت انجام پروژه های کلکتور آب های سطحی تاکید کرد.
مسعود محمدی در کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: با عنایت به شروع فصل بارندگی و ضرورت جمع آوری آب های سطحی ، اتمام پروژه های کلکتور آب های سطحی از مواردی است که از مدیریت شهری انتظار می رود که به جد این موضوع را پیگیری و با اولویت بندی و تسریع در اتمام پروژه های در دست اجرا اقدام نمایند.رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر کرج تصریح کرد: در بارندگی های اخیر آب گرفتگی معابر در برخی از قسمت های شهر که موجب مشکلات برای شهروندان بود مشاهده شد لذا پایش نقاط مذکور و هدایت آب های سطحی به کلکتور های موجود و همچنین تسریع در تکمیل پروژه های در دست اقدام از موارد مهم عمرانی برای شهر می باشد.