22 مهر 1400
شماره خبر: 257562

شایسته و زیبنده کلانشهر کرج نیست که در آن معابر خاکی وجود دارد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس کمیسیون عمران وحمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج گفت: برای کلانشهر کرج شایسته نیست که همچنان در آن معابر خاکی وجود داشته باشد.
مسعود محمدی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و بارندگی کلیه مناطق نسبت به مشخص نمودن معابر خاکی و تکمیل زیر سازی و جدولگذاری آنها با رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی اقدام کنند.رئیس کمیسیون عمران وحمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: اولویت بندی ها بر اساس جمعیت ساکنین ، نیاز و انتظارات مردم انجام تا موجب رضایتمندی شهروندان شود.محمدی یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا آخر سال جاری معابر خاکی احصا و مطابق اولویت بندی انجام میگردد.