22 اسفند 1391
شماره خبر: 22280

وضعیت مطلوب حوزه حقوقی شهرداري کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

وضعیت مطلوب حوزه حقوقی شهرداري کرج


سپیدارآنلاین: شهردار کلانشهر کرج از بررسی دقیق تمامی پرونده ها در حوزه حقوقی خبر داد و گفت: هم اکنون حوزه حقوقی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
سید علی آقازاده بعدازظهر امروز در جمع مدیر و پرسنل اداره حقوقی ستاد مرکزی شهرداری کرج اظهار داشت: حوزه حقوقی یکی از ادارات پرکار، مهم و مظلوم در شهرداری است که بسیاری از اقدامات در حوزه اجرایی و شکایات را رسیدگی و رفع می کند. وی با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه حوزه حقوقی در مدیریت شهری افزود: در واقع از سوی این حوزه بسیاری از چالشهایی برای شهرداری به وجود می آيد، به صورت مطلوبی با استناد به قوانین و مقررات رفع می شود.
تحول در حوزه حقوقی قابل تحسین است
این مسئول عنوان کرد: طی چهار سال گذشته شاهد انجام اقدامات مطلوب از سوی حوزه حقوقی در شهرداری کرج اعم از سازمانها و مناطق بوديم که قابل تحسین است. آقازاده با اشاره به تحول حوزه حقوقی طی چند سال گذشته در شهرداری کرج ادامه داد: قبل از فعالیت مطلوب این حوزه شاهد بودیم که پرونده های مختلفی در این حوزه بلاتکلیف مانده بود اما از زمانی که علیزاده مدیریت حقوقی را بر عهده گرفت، تاکنون به مشکل تمامی پرونده ها رسیدگی شده که این نشان دهنده عزم جدی مسئولان در این حوزه است.
آرامش و نظم در اداره حقوقی مشهود است
شهردار کلانشهر کرج بر لزوم حمایت از این حوزه تاکید و اضافه کرد: هم اکنون آرامش مطلوبی در حوزه حقوقی حکم فرماست که ناشی از وجود هماهنگی و انسجام در امور این بخش است. وی اعلام کرد: طی چهار سال گذشته نظم خاصی در اداره حقوقی حاکم شد که موجب ایجاد آرامش و عملکرد مطلوب شد.
رسیدگی سریع به پرونده های شهرداری و