22 خرداد 1397
شماره خبر: 196764

صدور جوازساخت در بافت فرسوده

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

صدور جوازساخت در بافت فرسوده

معاون شهرسازی و معماری منطقه هشت شهرداری کرج ازصدورجوازساخت دردفترتسهیل گری بافت فرسوده خبر داد.
سید مهدی حسینی با اعلام این خبر گفت:با توجه به راه اندازی دفتر تسهیل گری در سال گذشته و انجام جلسات متعدد با معتمدین محلی وشناسایی املاک واقع در بافت فرسوده ، طی نشست های حضوری با مالکین و بررسی مشکلات آنان و تشویق به انجام نوسازی منازل فرسوده خودوتجمیع پلاک های دارای متراژپایین ترازیکصدمتر ، تعداد 2 پروانه ساختمانی صادر وتعداد 4 پرونده نیزدرمراحل صدور دستور نقشه ساختمانی قراردارد.این مسئول درادامه افزود:بافت فرسوده در محلات حاجی آباد - جواد آبادومحله ی حسن آباد در منطقه هشت قرارداردکه پس ازاجرای طرح نوسازی این بافت ها که بامشارکت مالکین و شهروندان صورت میپذیرد،میتواندضمن جلوگیری ازصدمات جبران ناپذیردرمواقع وقوع حوادث غیرمترقبه ،درزیبایی بصری شهری نقش بسزایی را ایفا نماید.