2 دی 1391
شماره خبر: 17084

اراضی قولنامه ای در کرج سنددار می شوند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

اراضی قولنامه ای در کرج سنددار می شوند


سپیدارآنلاین: طبق برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، مقرر شده است که اراضی قولنامه ای در کرج سنددار شوند.
مالکان املاک قولنامه ای مشاعی می توانند از ظریق ثبت نام در سایت سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به تقاضای صدور سند مالکیت اقدام کنند. با