باشگاه خبرنگاران : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان باغبانی تولید خارج از فصل و سهولت تغییر در تولید را از امتیازات اجرای کشت های گلخانه ای عنوان نموده اند.