کرمان 1400 : آیا وارد شدن به دهه های مختلف زندگی مساله ای مهم است؟ آیا زندگی ما قبل و بعد از آن دهه ، رنگ و بویی دیگر می گیرد؟ آیا مرز مشخصی میان جوانی و پیری وجود دارد یا حتی مرز مشخصی ما بین نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهولت؟