دنیای اقتصاد : اعجاز سینما، گردشگران را از سالن ها به شهرک های سینمایی می کشاند پرستو فخاریان- امروزه عوامل متعددی بر انتخاب مقصد سفر اثر می گذارند. بازاریابی و تبلیغات در این زمینه نقش مهمی دارند و رسانه ها به ویژه سینما هم با تبلیغات آشکار و هم نهان از مسافران دعوت می کنند تا برخی مناطق را از نزدیک ببینند. در این راستا گردشگری فیلم به وجود می آمد که به اثرات سینما و محصولات تلویزیونی بر تصمیمات سفر اشاره کند، فیلم هایی که مردم را تشویق می کنند که مکان های دست اولی را که پیش از این بر پرده سینما دیده اند، حالا ...