تهران امروز : سارا محبوبی: شاید وقتی مظفر الدین شاه قاجار در فروردین ماه 1279 به اروپا می رفت، هیچ وقت نمی دانست روزی به نام روز ملی سینما در ایران نامگذاری می شود. اولین دوربین فیلمبرداری را هم خود مظفرالدین شاه از آن سفر به ایران آورد و اولین فیلمبردار ایرانی ابراهیم خان عکاسباشی محسوب می شود. اولین فیلم ناطق ایرانی هم به نام «دختر لر» و به کارگردانی «عبدالحسین سپنتا» در مهر ماه سال 1312 آماده نمایش شد. این فیلم در بمبئی هند ساخته شد. توفیق دختر لر در زمان اکران باعث شد فیلم هاى صامت از رونق بیفتند. الان نزدیک به ...