آفرینش : مشهد – خبرنگار آفرینش مدیر عامل سازمان مجری طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت : نوسازی بزرگترین بافت فرسوده سطح کشور در حال انجام است. برزوئی سال 74 را سال تصویب طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی دانست و گفت: بافت فرسوده اطراف حرم به عنوان بزرگترین بافت فرسوده سطح کشور شناخته می شود و این طرح با اهمیت ترین طرح نوسازی در سطح کشور به لحاظ موقعیت و میزان مداخله است. برزویی به اهمیت تعریض معابر در اطراف حرم رضوی اشاره کرد و گفت: بیش از 73 درصد معابر عرض کمتر از 6 متر دارند؛ همچنین 82 درصد ابنی ...