قدس آنلاین : قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: اگر شما نیز از آن دسته از افراد هستید که پس از شنیدن نام شاطر، تنها و تنها ذهنتان به سوی فردی که داخل نانوایی و مشغول پخت نان است می رود، باید بدانید که این لقب کارکردهایی دیگر داشته است و پس از گذشت قرن ها تبدیل به شاطر و نانوای امروزی شده است!