پانا : به گزارش خبر گزاری پانا وبه نقل از روابط عمومی صداوسیمای خلیج فارس،به منظوربزرگداشت هرچه بهترهفته دفاع مقدس وباهدف پاسداشت رشادت های رزمندگان اسلام درهفته دفاع مقدس ویژه برنامه "عشق وایثار"هرروزعصربه مدت 60دقیقه باآیتم های مختلف از رادیوخلیج فارس پخش خواهدشد.عشق وایثارهمزمان با هفته دفاع مقدس به حماسه سازی ویادآوری رشادت های رزمندگان اسلام می پردازد. گزارش ازنمایشگاههای دفاع مقدس-گزارش ازشهرستانها-مسابقه تلفنی-نمایش-گفتگوباافرادشاخص درسالهای دفاع مقدس-پخش گوشه هایی از فیلم های ویژه دفاع مقدسومطالب ...