زورخانه کهن (زورخانه حسين گلزار) قديمي ترين زورخانه کشور با بيش از 300 سال قدمت، در بازار زرگرهاي کرمانشاه قرار دارد.