نسیم آنلاین : به گزارش «نسیم»، این منتقد سینما درباره جشنواره فیلم کودک گفت: جشنواره چراغ سینمای کودک را روشن نگه داشته اما برای ادامه حرکت در مسیر خود، نیاز به پرتو افکنی و نور افشانی دارد. در سال های اخیر تلاش هایی برای راه اندازی این ژانر شده که جشنواره هم در چنین راستایی بوده اما همچنان با معضل عدم وجود فیلم برای کودک رو به رو هستیم. فهیم با اشاره به تفاوت سینما برای کودک با دیگر فیلم هایی که به نام کودک ساخته می شود، عنوان کرد: همیشه سه دسته فیلم در حوزه کودک وجود داشته است: فیلم درباره کودک ، فیلم با حضور کود ...