تصویر روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

پرینت       شماره خبر: 238505 24 تیر 1399 - 00:45 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از یک باب مغازه به مساحت 12 متر موسسه ایثار استان البرز (نوبت اول ) منتشر شد.

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

تصویر روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده

پرینت       شماره خبر: 232262 19 اسفند 1398 - 20:10 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ منتشر شد.

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده

تصویر روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

پرینت       شماره خبر: 231920 12 اسفند 1398 - 01:04 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از استخر یاد آوران موسسه ایثار استان البرز (برای مدت دو سال ) منتشر شد .

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

تصویر روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی

پرینت       شماره خبر: 231844 11 اسفند 1398 - 01:38 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از اماکن موسسه ایثا ر استان البرز (نوبت اول ) منتشر شد.

روزنامه پیام سپیدار آگهی مزایده عمومی