1 تیر 1397
شماره خبر: 197292

نامشخص بودن حدود خیابان ها و کوچه ها در ورودی شهر نظرآباد

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

نامشخص بودن حدود خیابان ها و کوچه ها در ورودی شهر نظرآباد
در جوار مجتمع مسکونی فرهنگیان در ورودی شهر، زمین هایی رو تحت عنوان زمین های شهرداری حدود 6 سال هست که قطعه بندی کرده و به مردم فروخته اند اما ...
با گذشت 6 سال هیچ اقدامی در خصوص مشخص نمودن حدود خیابان ها محل کوچه ها و... انجام نشده است.