20 خرداد 1397
شماره خبر: 196593

شرایط نامساعد خیابان بهمن ۵جنوبی در نظرآباد

سپیدار‌آنلاین: گروه مردم و مسئولین

شرایط نامساعد خیابان بهمن ۵جنوبی در نظرآباد
بنده یکی از ساکنین خیابان بهمن ۵جنوبی هستم.این کوچه علی رغم رفت وآمدهای زیاد مردم به دلیل دور بودن و امکانات رفاهی اعم از داروخانه درمانگاه باشگاه استخر سالن ورزشی عینک فروشی و....ظاهرا رسیدگی کمتری به آن میشود.
البته ناگفته نماند که زحمات دوستان آبفا برای شکستگی لوله قابل تقدیره وتشکر است.ولی خواهشمندیم این دست اندازها و چاله های فراوانی که در کوچه باعث میشود ماشینهای سنگین وسواری با هرتردد آسایش واعصاب ساکنین را بعلت خرابی تحت تاثیرقراردهد را ترمیم کنید .همچنین کنار باشگاه فلق هم ازنظر بهداشت زباله کنارسطل و پیاده رونامناسب آن وسطح روشنایی تیربرق درسمت راست (راسته باشگاه) جلوه بدی به این مکان مهم برای جوانان شهرما بخشیده است و شب راه ناامنی فراهم کرده برای بانوان عزیز.چرا یکی ازخیابانهای مهم وپرتردد وپرامکانات شهر از این امکانات نامبرده وجزئی باید محروم باشد.خواهشمندیم مسئولین دلسوزشهرِعزیز نظرآبادِ رسیدگی آنرا جزو برنامه کاریی خودقراردهند.سپاس