15 آذر 1400
شماره خبر: 260152

نمایندگی خانه مطبوعات در نظرآباد دایر خواهد شد

سپیدار‌آنلاین: گروه فرهنگیسرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد از بازدید رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات این استان از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد و دفتر روزنامه ستاره صبح در این شهرستان خبرداد.
سعید صفری با اعلام این خبر اظهار داشت: طی حضور و بازدید سرکار خانم مریم مقدم، رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و جناب آقای رضا عباس زاده، رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات استان البرز، امور مربوط به حوزه رسانه های جمعی و مطبوعات نظرآباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم توسعه کمی و کیفی فعالیت هی خبری این شهرستان تاکید گردید.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد افزود: پس از بازدید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن حضور در دفتر روزنامه ستاره صبح این شهرستان، مشــکلات و کم و کیف فعالیتهــای این روزنامه نیز مورد بازدید قرار گرفت و ضمن استماع نظرات و پیشنهادات سرپرســت روزنامه ســتاره صبح، تاکید شد که توزیع هرگونه آگهی از کانال اداره ارشاد شهرستان صورت پذیرد.دراین بازدید آقای عباس زاده رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات استان البرز نیز با اشاره به مشــکلات موجود در عرصه رسانه، به اهمیت توجه ویژه به امر فناوری روز و کاربردی کردن آن در راستای کار خبرنگاران پرداخــت و گفت: در جهت هماهنگی بیشتر و بهتر خبرنگاران در سطح شهرستان نظرآباد و به جهت ســازماندهی بیشتر در آیندهای نزدیک اقدام به راه اندازی نمایندگی خانه مطبوعات در شهرستان نظرآباد خواهیم نمود.