12 تیر 1401
شماره خبر: 269684

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی ره البرز

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیتفاهم نامه دوجانبه به منظور بهره گیری از ظرفیتهای متقابل سازمانی در عرصه توانمندسازی اقشار محروم و آسیب پذیر، بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی ره استان البرز منعقد شد.
به منظور بهره مندی از ظرفیت های متقابل سازمانی در عرصه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سایر نیازمندان مورد حمایت مراکز نیکوکاری، دانش آموختگان با سابقه حمایتی کمیته امداد و کارکنان شاغل در کمیته امداد و خانواده آنها، تفاهم نامه همکاری آموزشی به امضای محمد محمدی فرد مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز رسید.بنا بر این گزارش؛ تشکیل کارگروه مشترک راهبردی درسطح ملی و استانی با عضویت نمایندگان اداره کل، کمیته امداد و کانون انجمن های صنفی و کار فرمایی آموزشگاه های آزاد استان، به منظور هماهنگی وهدایت اجرای تفاهم نامه و همچنین نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت و رفع موانع اجرایی همکاری، متقابل در نیاز سنجی، امکان سنجی، ارزیابی آموزشی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی واطلاع رسانی به کلیه واحدهای زیر مجموعه دو دستگاه در سطح ملی و استانی، بخشی از تعهدات دوطرف در این تفاهم نامه عنوان شده است.این تفاهم نامه در ۱۰ ماده، ۱۹بند، یک تبصره و در دونسخه با اعتبار یکسان تنظیم و به امضای طرفین رسیده و از تاریخ امضا تفاهم‌نامه ، به مدت سه سال معتبر می باشد.