2 بهمن 1400
شماره خبر: 262499

با کم کردن چند درجه بخاری خود یاری رسان سایر شهروندان باشیم

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعیسید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز استان البرز در راستای توصیه ترویج مصرف بهینه گاز و تداوم خدمت خدمات به مردم شریف استان گفت:مشترکین محترم گاز طبیعی لطفاً وخامت با کم کردن چند درجه از بخاری های گازی ویا موتور خانه های منازل خود و استفاده از پوشش گرم زمستانی گرما بخشی خانه خانواده خود وسایل شهروندان ا حفظ نمایید.
وی با اشاره به موج سرما و افزایش سرانه گاز مصرفی مسکونی توضیح داد که : گاز یک سرمایه ملی است که همه مردم حق بهره مندی منطقی تر آن را دارند، ولی همگان باید بتوانند در این برودت هوا از این نعمت به درستی استفاده کنند.وی در خاتمه افزود: صرفه جویی و مصرف بهینه گاز در کاهش هزینه های خانوار و به تبع آن در اقتصاد کشور تاثیر مهمی دارد وقطعا صرفه جویی در مصرف انرژی گاز ضروری است ومیتواند در این هوای سرد از قطعی این انرژی پیشگیری نماید.