12 اسفند 1394
شماره خبر: 159670

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف مکانیسین های اتومبیل کرج برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف مکانیسین های اتومبیل کرج برگزار شد


در راستای اجرای تبصره 4 ماده 28 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی ، انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف مکانیسین های اتومبیل کرج با حضور کمیته اجرایی نظارت برانتخابات ، واعضای تحت پوشش این اتحادیه ، برگزار شد.
طی این دوره ازانتخابات آقایان محمد نریمانی ، باکسب 185 رای به عنوان رئیس .سید مسعود میر صادقی ، با 173رای نایب رئیس اول ، سید مرتضی حاج آقایی با101 رای ،نایب رئیس دوم. فریبرز حسن نژاد با54 رای، دبیر وقاسم یوسفی با28 رای به عنوان خزانه دار این اتحادیه صنفی انتخاب شدند. همچنین در انتخابات بازرسی آقای مهدی دوستی باکسب 91 رای به عنوان بازرس انتخاب شد.