17 مهر 1400
شماره خبر: 257220

«مرتضی شریف کاظمی» سرپرست منطقه ۲ شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اخبار دو خطی

مرتضی شریف کاظمی با صدور حکمی از سوی شهردار کرج به عنوان سرپرست منطقه دو منصوب شد.مصطفی سعیدی سیرائی، شهردار کرج با صدور حکمی مرتضی شریف کاظمی را به عنوان سرپرست منطقه دو منصوب کرد.