12 شهریور 1390
شماره خبر: 1295

سطح مزارع پردیس کشاورزی نیازمند افزایش است

سپیدار‌آنلاین: گروه ---

سطح مزارع پردیس کشاورزی نیازمند افزایش است

عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و معاون باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری گفت: سطح مزارع این پردیس نیازمند افزایش است و باید زمینه های مورد نیاز این امر فراهم شود.
عزیزالله خندان افزود: در حال حاضر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دارای بیش از 4500 نفر دانشجو با بخش اعظمی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که این تعداد، قابل توجه است.
وی ادامه داد: با این وجود سطح مزارع این پردیس به حدود 350 هکتار تقلیل یافته که این امر در مقایسه با دانشگاه های کشاورزی در جهان رقمی اندک محسوب می شود.
عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران و معاون باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری گفت: سطح مزارع آموزشی و تحقیقاتی پردیس در گذشته، بسیار وسیع تر از میزان کنونی، یعنی بیش از 500 هکتار (سرانه دوهکتار) بوده است.
وی افزود: با ادامه روند کاهش اراضی در اختیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، شاخصهای کمی و کیفی آموزشی و تحقیقاتی این مجموعه که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، تقلیل یافته و جایگاه رو به رشد علمی آن افول خواهد داشت.
این مسئول بیان کرد: اولین باغ گیاهشناسی ایران با اهداف علمی و پژوهشی 85 سال پیش در زمینی به مساحت حدود دو هکتار در محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهر کرج ایجاد شد.
وی یادآور شد: با تاسیس اولین دانشکده کشاورزی، این شهر تبدیل به قطب علمی کشاورزی در ایران شد و دانشجویان و پژوهشگران زیادی را در خود جای داد.
خندان اضافه کرد: با افزایش تعداد دانشجویان و محققان، این مجموعه اکنون پاسخگوی نیازهای علمی و تحقیقاتی رو به افزایش نیست بنابراین توسعه باغ گیاهشناسی فعلی که در داخل پردیس واقع است، امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
خبرگزاري مهر